Hakeminen Valinta ja valintakokeet Lisätietoja Opiskelijahaastattelut Yhteystiedot

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanslia
Postiosoite: PL 66
00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Agnes Sjöbergin katu 2
Puhelinnumero: 0294 1911 (vaihde)
Faksi: 02941 57161
Sähköposti (yleiset asiat):
eltdk-hallinto@helsinki.fi
Sähköposti (opiskelijavalinta):
valinnat-vetmed@helsinki.fi

Tarkemmat yhteystiedot
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja


Valintakoe 2015

Voidakseen tulla hyväksytyksi eläinlääketieteen koulutusohjelmaan hakijan tulee osallistua eläinlääketieteen koulutusohjelman valintakokeeseen.

Valintakoe järjestetään samana päivänä saman sisältöisenä muiden Suomen lääketieteellisten tiedekuntien valintakokeen kanssa. Hakea voi samalla kertaa ainoastaan yhteen lääketieteen alan koulutusohjelmaan (eläinlääketiede, lääketiede tai hammaslääketiede). Hakija ilmoittaa hakulomakkeessa sitovasti millä paikkakunnalla hän suorittaa valintakokeen.

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Näitä laajemmat tiedot eivät oikeuta lisähyvitykseen koevastauksia arvioitaessa.

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003 (www) löytyvät opetushallituksen sivuilta.

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 129–135
Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1–8), opetussuunnitelman sivut 143–149
Luku 5.10 Kemia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 151–155

Valintakoemateriaali on saatavilla suomeksi tai ruotsiksi. Kysymyksiin vastataan joko suomen tai ruotsin kielellä. Hakija ilmoittaa hakulomakkeessa sitovasti kummalla kielellä hän materiaalin haluaa. Materiaalin voi saada vain yhdellä kielellä, jolla on myös vastattava.

Valintakokeessa sallittujen laskinten lista löytyy Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan www-sivuilta, missä julkaistaan myös mahdolliset lisäykset hyväksyttäviin laskimiin. Muita kuin listassa mainittuja laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää.

Valintakoevastausten arvioinnissa noudatetaan hyvän vastauksen piirteiden periaatetta, joka on käytössä mm. ylioppilastutkinnon kokeiden arvioinnissa. Valintakokeen jälkeen julkaistaan yleinen kuvaus kunkin koetehtävän osalta arvioinnin perusteena olevista keskeisistä asiasisällöistä. Yksittäisiä vastauksessa vaadittavia mainintoja tai niiden pistearvoa ei voi päätellä tämän pohjalta. Yksityiskohtaisesti pisteytettyä "mallivastausta" ei laadita, koska asiasisällön esittämisessä voi tehtävästä riippuen olla yksilöllisiä vastaustapoja. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen.

Valintakoekysymykset ja luonnehdinnat arvioinnin perusteista ovat nähtävillä valintakoepäivänä klo 14 jälkeen koepaikkojen ilmoitustaululla ja Eläinlääke- ja elintarviketieteiden talon (EE-talo) 1. kerroksen ala-aulan ilmoitustaululla, osoite: Agnes Sjöbergin katu 2.

 Kokeen ajankohta ja kesto

Valintakoe järjestetään keskiviikkona 20.5.2015 alkaen klo 9.00. Kokeen kesto on viisi tuntia ja kokeessa ei ole taukoja. Koetilaisuudesta saa poistua aikaisintaan klo 10.00.

Koetilaisuudessa tulee olla mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus (virallinen henkilökortti, passi tai ajokortti) ja tavanomaiset kirjoitusvälineet (ei penaalia). Kokeeseen saa tuoda halutessaan läpinäkyvään muoviin pakatut eväät.

Valintakokeessa todettu vilppi tai valintakoeajan ylitys johtaa kokeen hylkäämiseen.

 Valintakoepaikat ja tietoa valintakokeesta

Vuonna 2015 valintakokeen voi suorittaa:

  • Helsingissä (Viikin kampuksella)
  • Kuopiossa tai
  • Oulussa.

Hakija ilmoittaa sitovasti hakulomakkeessa millä paikkakunnalla hän suorittaa kokeen. Valintakoesalit ja tarkemmat valintakokeen käytännön ohjeet ilmoitetaan valintakoepaikoilla/internetissä (Valintakokeeseen saapuminen). Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua ja hakijan on huolehdittava siitä, että hän ehtii oikeaan koesaliin ajoissa.

Eläinlääketieteen koulutusohjelmaan hakenut hakija ei voi suorittaa valintakoetta muualla kuin hakulomakkeessa ilmoittamassaan paikassa.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyitä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyitä valintakoetilanteessa, esimerkiksi liikuntaesteiden poistamista, apuvälineiden käyttämistä tai lisäaikaa.

Erityisjärjestelyitä haetaan tiedekunnalta yhteishaun hakuajan päättymiseen mennessä. Sen jälkeen saapunut anomus voidaan hyväksyä mikäli hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseen erityisopettajan, psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Keskivaikean tai vaikean lukihäiriön vuoksi myönnettävä lisäaika on 30 minuuttia. Erityisjärjestelyitä muusta syystä hakevan on liitettävä hakemukseen lääkärinlausunto, josta selviää vamman, sairauden tai haitan laatu. Lausunnot voivat olla korkeintaan kaksi vuotta vanhoja. Hakija voi esittää hakemuksen liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Kukin tapaus harkitaan erikseen.

Yhteystiedot: Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanslia, Opiskelijavalinnat, PL 66 (Agnes Sjöbergin katu 2), 00014 Helsingin yliopisto, puh: 050-4155341, valinnat-vetmed(at)helsinki.fi.