Hakeminen Valinta ja valintakokeet Lisätietoja Opiskelijahaastattelut Yhteystiedot

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanslia
Postiosoite: PL 66
00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Agnes Sjöbergin katu 2
Puhelinnumero: 0294 1911 (vaihde)
Faksi: 02941 57161
--
Sähköposti (yleiset asiat):
el-hallinto@helsinki.fi
--
Sähköposti (henkilöstöasiat):
hr-eltdk@helsinki.fi
--
Sähköposti (opiskelijavalinta):
valinnat-vetmed@helsinki.fi

Tarkemmat yhteystiedot
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja


Valintakoe 2016

Voidakseen tulla hyväksytyksi eläinlääketieteen koulutusohjelmaan hakijan tulee osallistua eläinlääketieteen koulutusohjelman valintakokeeseen ja saavuttaa siinä valintakokeen minimipisteraja (ks.Opintopolku/hakuopas).

Valintakokeen ajankohta ja kesto

Valintakoe järjestetään samana päivänä saman sisältöisenä muiden Suomen lääketieteellisten tiedekuntien valintakokeen kanssa. Hakea voi samalla kertaa ainoastaan yhteen lääketieteen alan koulutusohjelmaan (eläinlääketiede, lääketiede tai hammaslääketiede).

Vuonna 2016 valintakoe järjestetään keskiviikkona 18.5.2016 alkaen klo 9.00. Kokeen kesto on viisi tuntia ja kokeessa ei ole taukoja. Koetilaisuudesta saa poistua aikaisintaan klo 10.00.

Valintakoepaikat ja tietoa valintakokeesta

Vuonna 2016 valintakokeen voi suorittaa:

  • Helsingissä (Viikin kampuksella)
  • Kuopiossa (Best Western Hotel Savonia, Sammakkolammentie 2) tai
  • Oulussa (kampus tarkentuu myöhemmin).

Hakija ilmoittaa sitovasti hakulomakkeessa millä paikkakunnalla hän suorittaa kokeen. Eläinlääketieteen koulutusohjelmaan hakenut hakija ei voi suorittaa valintakoetta muualla kuin hakulomakkeessa ilmoittamassaan paikassa.

Koepaikkakohtaiset saapumisohjeet, tietoa koesaleista ja tarkemmat valintakokeen käytännön ohjeet ilmoitetaan tiedekunnan sivuilla: Valintakokeeseen saapuminen. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua ja hakijan on huolehdittava siitä, että hän ehtii oikeaan koesaliin ajoissa.

Valintakoevaatimukset ja kieli

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Näitä laajemmat tiedot eivät oikeuta lisähyvitykseen koevastauksia arvioitaessa.

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003 (www) löytyvät opetushallituksen sivuilta.

  • Luku 5.7 Biologia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 129-135
  • Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1–8), opetussuunnitelman sivut 143-149
  • Luku 5.10 Kemia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 151-155

Valintakoemateriaali on saatavilla suomeksi tai ruotsiksi. Kysymyksiin vastataan joko suomen tai ruotsin kielellä. Hakija ilmoittaa hakulomakkeessa sitovasti kummalla kielellä hän materiaalin haluaa. Materiaalin voi saada vain yhdellä kielellä, jolla on myös vastattava.

Valintakokeessa sallitut laskimet

Valintakokeessa sallittujen laskinten lista löytyy Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan www-sivuilta, missä julkaistaan myös mahdolliset lisäykset hyväksyttäviin laskimiin. Muita kuin listassa mainittuja laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää.

Valintakokeen arviointi

Valintakoevastausten arvioinnissa noudatetaan hyvän vastauksen piirteiden periaatetta, joka on käytössä mm. ylioppilastutkinnon kokeiden arvioinnissa. Valintakokeen jälkeen julkaistaan yleinen kuvaus kunkin koetehtävän osalta arvioinnin perusteena olevista keskeisistä asiasisällöistä. Yksittäisiä vastauksessa vaadittavia mainintoja tai niiden pistearvoa ei voi päätellä tämän pohjalta. Yksityiskohtaisesti pisteytettyä "mallivastausta" ei laadita, koska asiasisällön esittämisessä voi tehtävästä riippuen olla yksilöllisiä vastaustapoja. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen.

Valintakoekysymykset ja hyvän vastauksen piirteet ovat nähtävillä valintakoepäivänä valintakokeen jälkeen koepaikkojen ilmoitustaululla ja Eläinlääke- ja elintarviketieteiden talon (EE-talo) 1. kerroksen ala-aulan ilmoitustaululla, osoite: Agnes Sjöbergin katu 2.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyitä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyitä valintakoetilanteessa, esimerkiksi liikuntaesteiden poistamista, apuvälineiden käyttämistä tai lisäaikaa.

Mahdollisia erityisjärjestelyitä haetaan tiedekunnalta yhteishaun hakuajan päättymiseen mennessä. Sen jälkeen saapunut anomus voidaan hyväksyä mikäli hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Erityisjärjestelyitä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta on käytävä ilmi pyydetty erityisjärjestely perusteluineen. Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseen erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Keskivaikean tai vaikean lukihäiriön vuoksi myönnettävä lisäaika on 30 minuuttia. Erityisjärjestelyitä muusta syystä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto, josta selviää vamman, sairauden tai haitan laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lausunnot voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja. Hakija voi esittää hakemuksen liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Kukin tapaus harkitaan erikseen.

Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanslia, Opiskelijavalinnat, PL 66 (Agnes Sjöbergin katu 2), 00014 Helsingin yliopisto.
Lisätietoa: puh. 050 4155 341, valinnat-vetmed(at)helsinki.fi

Lue lisää

Opiskeluun liittyviä uutisia