Hakeminen Valinta ja valintakokeet Lisätietoja Opiskelijahaastattelut Yhteystiedot

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanslia
Postiosoite: PL 66
00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Agnes Sjöbergin katu 2
Puhelinnumero: 02941 911 (vaihde)
Faksi: 02941 57161
Sähköposti:
eltdk-hallinto@helsinki.fi

Tarkemmat yhteystiedot
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

 

Valintakoe 2014

Valintakoe on pakollinen kaikille eläinlääketieteen koulutusohjelmaan hakeville. Koe järjestetään samana päivänä saman sisältöisenä muiden Suomen lääketieteellisten tiedekuntien valintakokeen kanssa. Hakea voi samalla kertaa ainoastaan yhteen lääketieteen alan koulutusohjelmaan (eläinlääketiede, lääketiede tai hammaslääketiede). Hakija ilmoittaa hakulomakkeessa sitovasti millä paikkakunnalla hän suorittaa valintakokeen. Ks. tarkemmin kohta Valintakoepaikat.

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Näitä laajemmat tiedot eivät oikeuta lisähyvitykseen koevastauksia arvioitaessa.

Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa:

http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf
                
Luku 5.7 Biologia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 129–135
Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1–8), opetussuunnitelman sivut 143–149
Luku 5.10 Kemia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 151–155

Vastausten arvioinnissa noudatetaan vastausanalyysiperiaatetta, joka on käytössä mm. ylioppilastutkinnon kokeiden arvioinnissa. Vastausanalyysissä määritellään kunkin koetehtävän osalta arvostelun perusteena olevat asiasisällöt. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen.
 
Valintakoemateriaali on saatavana suomeksi ja ruotsiksi. Kysymyksiin vastataan joko suomen tai ruotsin kielellä. Hakija ilmoittaa hakulomakkeessa sitovasti kummalla kielellä hän materiaalin haluaa.

 Kokeen ajankohta ja kesto

Valintakoe järjestetään tiistaina 27.5.2014 alkaen klo 9.00. Kokeen kesto on viisi tuntia ja kokeessa ei ole taukoja.

 Valintakoepaikat ja tietoa valintakokeesta

Valintakokeen voi suorittaa Helsingissä (Viikin kampuksella), Kuopiossa, Oulussa tai Turussa. Hakija ilmoittaa sitovasti hakulomakkeessa millä paikkakunnalla hän suorittaa kokeen. 

Valintakoepaikoista ja -saleista lisätietoa kohdassa Valintakokeeseen saapuminen. HUOM: Koesalitietoja päivitetty 20.5.2014! Em. kohdassa lisätietoa myös käytännön ohjeista kokeeseen.

Eläinlääketieteen koulutusohjelmaan hakenut hakija ei voi suorittaa valintakoetta muualla kuin hakulomakkeessa ilmoittamassaan paikassa. Mikäli hakija ei noudata tätä sääntöä, harkitaan valintakokeen hylkäämistä.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua ja hakijan on huolehdittava siitä, että hän ehtii oikeaan koesaliin ajoissa. Koetilaisuudessa tulee olla mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus (virallinen henkilökortti, passi tai ajokortti) ja tavanomaiset kirjoitusvälineet (ei penaalia). Kokeeseen saa tuoda halutessaan läpinäkyvään muoviin pakatut eväät.

Valintakokeessa sallittujen laskinten lista löytyy Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan www-sivuilta osoitteesta:

http://www.med.utu.fi/opiskelu/opiskelijavalinta/valintakokeessa_sallittavat_laskimet.html

Em. Internet-sivulla julkaistaan myös mahdolliset lisäykset yllä olevaan hyväksyttävien laskinten listaan. Muita kuin listassa mainittuja laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää.

Valintakoekysymykset ja vastausanalyysit ovat nähtävillä valintakoepäivänä kokeen jälkeen n. klo 14.00 lähtien koepaikkojen ilmoitustaululla ja Eläinlääke- ja elintarviketieteiden talon (EE-talo) 1. kerroksen ala-aulan ilmoitustaululla, osoite: Agnes Sjöbergin katu 2.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Hakijoiden erityisjärjestelyillä tarkoitetaan lähinnä käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esim. liikuntaesteiden poistaminen, lisäaika, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Erityisjärjestelyitä haetaan tiedekunnalta yhteishaun hakuajan päättymiseen mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Erityisjärjestelyitä hakevan on liitettävä hakemukseen lääkärinlausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lausunnot voivat olla korkeintaan kaksi vuotta vanhoja. Hakija voi esittää hakemuksen liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Lisäaikaa voidaan myöntää vain, jos lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Kukin tapaus harkitaan erikseen.