Yleistä Muut opinnot Yhteystiedot

Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Postiosoite: PL 66
00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Agnes Sjöbergin katu 2
Puhelinnumero: 0294 1911 (vaihde)
Faksi: 02941 57161
--
Sähköposti (yleiset asiat):
el-hallinto@helsinki.fi
--
Henkilöstöasiat:
hr-eltdk@helsinki.fi

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
--
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

Eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnot

Opiskelua.

Eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnot

Eläinlääketieteellisen peruskoulutuksen tutkintorakenne on ollut syksystä 2005 alkaen kaksiportainen. Eläinlääketieteen koulutusohjelma koostuu kolmivuotisesta eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta (180 op.) ja kolmivuotisesta eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta (180 op.). Ammatilliseen laillistumiseen vaaditaan eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto (ELL), jonka suorittaminen kestää noin 6 vuotta ja laajuus on 360 opintopistettä.

Eläinlääketieteen kandidaatin opinnoissa opiskelija tutustuu kaikkiin eläinlääkärin työn kannalta tärkeisiin aihealueisiin:
• Opintojen alkuvaiheessa opiskelijalle hahmottuu kokonaiskuva terveen elimistön rakenteesta, elintoiminnoista ja kehityksestä – molekyyli- ja geenitasolta kotieläinten pitoon, tuotantoympäristöön ja hyvinvointiin edeten.
• Perehtyminen taudinaiheuttajiin, niiden aiheuttamiin muutoksiin elimistössä ja leviämisen estämiseen antaa pohjan ymmärtää sekä sairauksia että elintarvikkeisiin liittyviä turvallisuusriskejä.

Lisensiaattivaiheen opinnot ovat vahvasti työelämäpainotteiset:
• Neljännen ja viidennen vuoden opinnot keskittyvät eläinten sairauksiin, niiden hoitamiseen ja ehkäisyyn
• Kuudennen vuoden opinnot puolestaan elintarviketurvallisuuteen, ympäristöterveyteen ja valvontaan.

Opetuskieli

Helsingin yliopisto on kaksikielinen yliopisto, mutta eläinlääketieteen opetuskieli on pääosin suomi (osa opetuksesta on englanniksi ja jonkin verran myös ruotsiksi).

Huomattava osa kurssikirjallisuudesta on englanniksi. Opiskelija saa halutessaan tehdä kirjalliset työt, tentit ja osan harjoitteluista ruotsiksi. Myös tutkielmien ohjausta on mahdollisuus saada ruotsin kielellä.

Opintojen sisältö ja eteneminen

Opinnot etenevät pääosin valmiin lukujärjestyksen mukaisesti, mutta edellyttävät opiskelijalta omaa vastuunottoa ja ajanhallintataitoja. Opinnot ovat suurelta osin kaikille opiskelijoille samat ja valinnaisuutta on rajallisesti. Vaihtoehtoiset opintojaksot ja lisensiaatin tutkielma antavat mahdollisuuksia perehtyä syvällisemmin itseä kiinnostaviin aiheisiin.

Opintoihin sisältyy paljon pienryhmätyöskentelyä ja käytännön harjoittelua – sekä tiedekunnan ulkopuolella suoritettavia harjoittelujaksoja (esim. maatilaharjoittelu ja tarkastuseläinlääkäriharjoittelu) että kliinistä työskentelyä Yliopistollisessa eläinsairaalassa. Päivystykseen osallistuminen on osa kliinisiä opintoja.

One Health (Yhteinen terveys) -ajattelu on vahvasti mukana kautta opintojen: eläinten, ihmisten ja ympäristön terveys liittyvät toisiinsa ja eläinlääkäreillä on merkittävä rooli tässä kokonaisuudessa.

Kuusivuotinen peruskoulutus antaa laaja-alaiset valmiudet eläinlääkärin tehtäviin, itsenäiseen eläinlääkärin toimen harjoittamiseen ja jatko-opiskeluun.

Tarkemmat tiedot opinnoista löytyvät opinto-oppaista.